apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TRIMETAZIDINE TEVA TBL 35MG N60

Uz 2017-Dec-18
TRIMETAZIDINE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "TRIMETAZIDINE TEVA TBL 35MG N60" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.75€  6.79$  5.07£  400Rub  57.3SEK  24PLN  23.94₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes TRIMETAZIDINE TEVA TBL 35MG N60     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC01EB15
 Aktīvās vielas: Trimetazidini Dihydrochloridum


 Ražotājs, zīmols: Teva Pharmaceutical. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TRIMETAZIDINE TEVA TBL 35MG N60
5.75€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
TRIMETAZIDINE ACTV.35MG
6.09€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
TRIMETAZIDINE ACTAVIS MODIF TBL 35MG N60
6.40€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
TRIMETAZIDINE ACTAVIS MODIF TBL 35MG N60
6.40€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2016)
TRIMETAZIDINE TEVA 35MG PROLONG TBL 35MG N60
6.50€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
TRIMETAZIDINE TEVA 35MG PROLONG TBL 35MG N60
6.50€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
 .

Saskaņots ZVA 08.09.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

a

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trimetazidine Teva 35 mg ilgstošās darbības tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ilgstošās darbības tablete satur 35 mg trimetazidīna (trimetazidinum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tabletes.

Sārtas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

- Kardioloģija

Sirds išēmiskās slimības ilgstoša ārstēšana — stenokardijas lēkmju profilakse, lietojot šīs zāles kombinācijā ar citām.

4.2    Devas un lietošanas veids

Parasti lieto 35 mg divas reizes dienā, lietojot 1 tableti no rīta un 1 tableti vakarā ēdienreizes laikā un uzdzerot glāzi ūdens.

Lietošana bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam).

Trimetazidīnu nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamu datu par tā lietošanas drošumu un efektivitāti.

4.3    Kontrindikācijas

-    Paaugstināta jutība pret trimetazidīnu vai kādu no palīgvielām.

-    Trimetazidīnu nedrīkst lietot pacienti ar smagu nieru mazspēju un kreatinīna klīrensu

zem 15 ml/min.

-    Atbilstošu pētījumu trūkuma dēļ trimetazidīnu nedrīkst lietot pacienti ar smagu aknu

mazspēju.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Trimetazidīns izdalās galvenokārt caur nierēm, un tādēļ, ja nepieciešams, pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss virs 15 ml/min) attiecīgi jāsamazina deva.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm vai pārtikas produktiem nav konstatēta.

Trimetazidīnu var lietot kopā ar hepannu, kalcipannu, iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem, zālēm, ko lieto lipīdu vielmaiņas traucējumu ārstēšanai, salicilskābi, beta-adrenolītiskām zālēm, kalcija kanālu blokatoriem un uzpirkstītes glikozīdiem.

4.6    Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav pietiekošu datu par trimetazidīna lietošanu grūtniecēm.

Pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami (skatīt apakšpunktu 5.3.). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Trimetazidīnu neiesaka lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav nepārprotami nepieciešams.

Zīdīšanas periods

Nav zināms vai trimetazidīns izdalās mātes pienā (cilvēkiem un dzīvniekiem).

Tā kā nevar izslēgt trimetazidīna izdalīšanos mātes pienā un risku zīdainim, nav ieteicama tā lietošana zīdīšanas periodā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Trimetazidīns neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot kustīgus mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži (≥1/100 līdz <1/10):

Galvassāpes.

Ļoti reti (<1/10 000):

Parkinsonisms.

Kunģa-zarnu trakta traucējumi

Reti (≥1/10 000 līdz ≥/1 000):

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi (slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī).

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par saindēšanās gadījumiem trimetazidīna pārdozēšanas dēļ.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi sirds līdzekļi ATĶ kods: C01EB15 (C: kardiovaskulārā sistēma).

Dzīvniekiem

Išēmijas laikā trimetazidīns inhibē taukskābju oksidāciju, bloķējot 3-ketoacilkoenzīma A tiolāzi ar garo ķēdi, tā netieši pastiprinot glikozes oksidāciju. Trimetazidīna antiišēmiskā iedarbība ir pierādīta pētījumos in vitro, izmantojot izolētus kardiomiocītus un izolētas sirdis, kas pakļautas hipoksijas apstākļiem (piem., ATF samazinājuma, intracelulāras acidozes, NA+ un Ca+ uzkrāšanās un K+ izplūšanas profilakse), un pētījumos in vivo, it īpaši žurkām, ar kurām tika pierādīts, ka trimetazidīns ierobežo nekrotisko zonu apjomu pēc koronārās artērijas nosiešanas. Trimetazidīns būtiski neietekmē sistēmiskos vai koronāros hemodinamiskos parametrus.

Cilvēkiem

Kardioloģijā

Kontrolētos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar stabilu stenokardiju, trimetazidīns:

-    būtiski samazina ar stenokardiju saistītās sāpes, vienlaikus mazinot saņemto nitrātu

devu;

-    novērš sirds muskuļa kambaru disfunkciju išēmijas laikā;

-    palielina koronāro rezervi, no 15. lietošanas dienas būtiski paildzina laiku līdz

slodzes radītas išēmijas izpausmēm;

- šajos pašos pētījumos trimetazidīns nemazināja sirds muskuļa aktivitāti un nepazemināja arteriālo asinsspiedienu.

Tika veikts 3 mēnešus ilgs pētījums, kurā piedalījās pacienti ar stabilu stenokardiju un kurā izmantoja dubultmaskētas pārbaudes un kontroles grupu, kurā lietoja placebo. Tika pierādīts, ka trimetazidīns:

-    paaugstina išēmijas slieksni slodzes laikā;

-    palielina koronāro rezervi, kas izpaužas kā:

-    staigāšanas laika paildzinājums līdz ST segmenta pazeminājumam par 1 mm,

-    efektivitātes pieaugums slodzes testos,

-    slodzes testa kopējā ilguma pieaugums,

-    stenokardijas lēkmju biežuma un lietotās nitroglicerīna devas samazinājums.

Trimetazidīna antiišēmiskā un pretstenokardijas darbība saglabājas 12 stundas pēc zāļu lietošanas.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas un uzsūkšanās no gremošanas trakta trimetazidīna maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta aptuveni 5 stundas pēc zāļu lietošanas.

Zāļu līdzsvara koncentrācija serumā tiek sasniegta pēc 60 stundām, un tā saglabājas stabila visā ārstēšanas laikā. Mijiedarbība ar pārtikas produktiem nav novērota.

Sadale

Zāles aptuveni 16% apmērā saistās ar plazmas olbaltumvielām. Sadales tilpums ir 4,8 l/kg, kas norāda uz labu penetrāciju audos.

Eliminācija

Trimetazidīns izdalās nemainītā veidā galvenokārt ar urīnu. Eliminācijas pusperiods ir vidēji 7 stundas; pacientiem pēc 65 gadu vecuma tas pieaug līdz 12 stundām.

Farmakokinētika speciālām pacientu grupām

Nav pieejami dati par trimetazidīna lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Akūta trimetazidīna toksicitāte pelēm, žurkām un gvinejas cūkām ir zema. Toksicitātes pētījumi ar atkārtotām devām tika veikti žurkām un suņiem un toksikoloģiskais mērķa orgāns šajos pētījumos netika konstatēts. Pētījumos in vitro un in vivo trimetazidīns neuzrādīja genotoksicitāti, lietojot standartdevas. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi tika veikti ar žurkām, pelēm un trušiem un netika novērota nekāda nevēlama ietekme uz reproduktīvo funkciju. Trimetazidīns neuzrādīja nekādu teratogēnu iedarbību uz žurku un trušu embrijiem. Pētījumā ar trīs žurku paaudzēm nav konstatētas reproduktīvo funkciju izmaiņas. Standarta auglības vai pre-/postnatālās attīstības pētījumi nav veikti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Hipromeloze Kalcija hidrogēnfosfāts Magnija stearāts

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Stearīnskābe

Polietilēnglikols

Glicerīns

Titāna dioksīds

Sarkanais dzelzs oksīds

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

30 mēneši.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVdH/Alumīnija folijas blisteri.

Iepakojumi ar 20, 60 un 120 ilgstošās darbības tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V., Computerweg 10 3542 DR Utrecht

Nīderlande

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

10-0639

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

30.12.2010

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2011 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!