apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ZIDMETIN 35MG TBL N60

Uz 2017-Oct-18
ZIDMETIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ZIDMETIN 35MG TBL N60" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.20€  6.17$  4.69£  356Rub  49.9SEK  22PLN  21.52₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "ZIDMETIN 35MG TBL N60" ###

 ATĶ kods: C01EB15Aktīvās vielas: Trimetazidini Dihydrochloridum

 Ražotājs, zīmols: Sandoz. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 


SASKAŅOTS ZVA 25-10-2012

ZĀĻU APRAKSTS

1    ZĀĻU NOSAUKUMS

Zidmetin 35 mg ilgstošās darbības tabletes

2    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 35 mg trimetazidīna dihidrohlonda (Trimetazidini dihydrocholoridum), kas atbilst 27,5 mg trimetazidīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3    ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tabletes.

Sārtas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar iespiedumu “35” vienā pusē, no otras puses gludas.

4    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Kardioloģija

Sirds išēmiskās slimības ilgstoša ārstēšana — stenokardijas lēkmju profilakse, lietojot šīs zāles kombinācijā ar citām zālēm.

4.2    Devas un lietošanas veids

Lietošanas veids

Pieaugušie

Parasti lieto 35 mg divreiz dienā, ieņemot 1 tableti no rīta un 1 tableti vakarā ēdienreizes laikā un uzdzerot glāzi ūdens.

Bērni un pusaudži (līdz 18 gadu vecumam)

Trimetazidīns nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par drošību un efektivitāti.

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar nieru un/vai aknu mazspēju pirms šo zāļu lietošanas jāskata apakšpunkti 4.3 un 4.4.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret trimetazidīnu vai kādu no palīgvielām.

Trimetazidīnu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju un kreatinīna klīrensu zem 15 ml/min.

Atbilstīgu pētījumu trūkuma dēļ trimetazidīnu nedrīkst lietot pacienti ar smagu aknu mazspēju.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

Trimetazidīns no organisma izvadās galvenokārt caur nierēm. Tādēļ nepieciešamības gadījumā var samazināt devu pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss virs 15 ml/min).

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm vai pārtikas produktiem nav konstatēta.

Trimetazidīnu var lietot kopā ar heparīnu, kalciparīnu, iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem, zālēm, ko lieto lipīdu vielmaiņas traucējumu ārstēšanai, salicilskābi, bēta-adrenolītiskām zālēm, kalcija kanālu blokatoriem un uzpirkstītes glikozīdiem.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav pietiekamas informācijas par trimetazidīna tablešu lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem nav pietiekami (skatīt apakšpunktu 5.3), tādēļ risks auglim nav zināms. Ņemot to vērā, no šo zāļu lietošanas grūtniecības laikā ieteicams izvairīties.

Zīdīšanas periods

Nav zināms, vai trimetazidīns izdalās mātes pienā cilvēkiem vai dzīvniekiem. Tā kā nevar izslēgt izdalīšanos mātes pienā un risku bērnam, ārstēšanas laikā nav ieteicams barot bērnu ar krūti.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Trimetazidīns neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nervu sistēmas traucējumi:

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Galvassāpes Ļoti reti (<1/10 000)

Parkinsonisms

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Reti (≥1/10 000 līdz <1/1000)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi (slikta dūša, vemšana, gastralģija)

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par saindēšanās gadījumiem trimetazidīna pārdozēšanas dēļ.

5    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi sirds līdzekļi; ATĶ kods: C01EB15.

Dzīvniekiem

Ja sirdī ir išēmija, trimetazidīns inhibē taukskābju oksidāciju, inhibējot pēdējā taukskābju oksidācijā iesaistītā enzīma 3-KAT (garo ķēžu 3-ketoacilkoenzīma A tiolāzes) aktivitāti. Tādā veidā trimetazidīns netieši pastiprina glikozes oksidāciju. Trimetazidīna antiišēmiskā iedarbība ir pierādīta pētījumos in vitro, izmantojot izolētus kardiomiocītus un izolētas sirdis, kas pakļautas hipoksijas apstākļiem (piem., ATF samazinājuma, intracelulāras acidozes, Na+ un Ca2+ uzkrāšanās un K+ izplūšanas profilakse), un pētījumos in vivo, it īpaši žurkām, ar kurām tika pierādīts, ka trimetazidīns ierobežo nekrotisko zonu apjomu pēc koronārās artērijas nosiešanas. Trimetazidīns būtiski neietekmē sistēmiskos vai koronāros hemodinamiskos parametrus.

Cilvēkiem

Kardioloģijā

Kontrolētos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar stabilu stenokardiju, trimetazidīns:

•    būtiski samazina ar stenokardiju saistītās sāpes, vienlaikus mazinot saņemto nitrātu devu;

•    novērš sirds muskuļa kambaru disfunkciju išēmijas laikā;

•    palielina koronāro rezervi, no 15. lietošanas dienas būtiski paildzina laiku līdz slodzes radītas išēmijas izpausmēm;

•    šajos pašos pētījumos trimetazidīns nemazināja sirds muskuļa darbību un nepazemināja arteriālo asinsspiedienu.

Tika veikts 3 mēnešu pētījums, kurā piedalījās pacienti ar stabilu stenokardiju un kurā izmantoja dubultmaskētas pārbaudes un kontroles grupu, kurā lietoja placebo.

Tika pierādīts, ka trimetazidīns:

•    paaugstina išēmijas slieksni slodzes laikā;

•    palielina koronāro rezervi, kas izpaužas kā:

■    staigāšanas laika paildzinājums līdz ST segmenta pazeminājumam par 1 mm;

■    iztunguma pieaugums slodzes testu laikā;

■    slodzes testa kopējā ilguma pieaugums;

■    stenokardijas lēkmju biežuma un lietotās nitroglicerīna devas samazinājums.

Trimetazidīna antiišēmiskā un pretstenokardijas darbība saglabājas 12 stundas pēc zāļu lietošanas.

5.2    Farmakokinetiskas īpašības Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas un uzsūkšanās no gremošanas trakta trimetazidīna maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta aptuveni 5 stundas pēc zāļu lietošanas.

Zāļu līdzsvara koncentrācija serumā tiek sasniegta pēc 60 stundām, un tā saglabājas stabila visā ārstēšanas laikā. Mijiedarbība ar pārtikas produktiem nav novērota.

Izkliede

Zāles aptuveni 16% apmērā saistās ar plazmas olbaltumvielām. Izkliedes tilpums ir 4,8 l/kg, kas norāda uz labu penetrāciju audos.

Eliminācija

Trimetazidīns izdalās nemainītā veidā galvenokārt ar urīnu. Eliminācijas pusperiods ir vidēji 7 stundas; pacientiem pēc 65 gadu vecuma tas pieaug līdz 12 stundām.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Nav pieejami farmakokinētiskie dati par trimetazidīna lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Trimetazidīna akūta toksicitāte pelēm, žurkām un jūrascūciņām ir zema. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar trimetazidīnu veikti žurkām un suņiem, un toksikoloģiskie mērķa orgāni šajos pētījumos nav konstatēti. Standarta in vitro un in vivo testu kopā trimetazidīns nebija genotoksisks. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar trimetazidīnu tika veikti žurkām, pelēm un trušiem, un trimetazidīnam netika novērota nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvajām funkcijām (jo īpaši teratogēna iedarbība).

Embriotoksicitātes pētījumos ar žurkām un trušiem trimetazidīnam nebija konstatējama nekāda teratogēna iedarbība. Pētījumā ar trīs žurku paaudzēm nav konstatētas reproduktīvo funkciju izmaiņas. Standarta auglības vai pre-/postnatālās attīstības pētījumi nav veikti.

6    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Kalcija hidrogēnfosfāts Mikrokristāliskā celuloze Povidons K30 Ksantāna sveķi

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds Magnija stearāts Tabletes apvalks

Hipromeloze Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 400

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks PVH/PVDH/alumīnija blisteri - 18 mēneši

PVH/ACLAR/alumīnija blisteri - 18 mēneši OPA/alumīnrja/PVH/alummrja blisteri - 24 mēneši OPA/alumīnija/PE/alumīnija blisteri - 24 mēneši

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Blisteriepakojumu veidi:

PVH/PVDH/alumīnija blisteri;

PVH/ACLAR/alumīnija blisteri;

OPA/alumīnij a/PVH/alumīnij a blisteri OPA/alumīnij a/PE/alumīnij a blisteri.

Šīs tabletes ir pieejamas blisteros pa 10, 20, 30, 40, 60 un 90*tabletēm.

*Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovēnija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

11-0093

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10.03.2011

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2012 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!