apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ARTHRYL PULV.ŠĶ.1.5G N20

Uz 2017-Oct-22
ARTHRYL-zāle/preparāts -pulverisaptuvenā pirkšanas cena uz "ARTHRYL PULV.ŠĶ.1.5G N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 16.89€  19.99$  15.17£  1152Rub  162.9SEK  72PLN  69.86₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -pulveris ARTHRYL PULV.ŠĶ.1.5G N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: M01AX05Aktīvās vielas: Glucosaminum

 Ražotājs, zīmols: Rottapharm. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ARTHRYL SUUKAUDSE LAHUSE PULBER 1200MG N20
8.42€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
ARTHRYL SUUKAUDSE LAHUSE PULBER 1200MG N20
8.42€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
ARTHRYL 1.5G PAC.N20
15.68€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
ARTHRYL PULV.ŠĶ.1.5G N20
16.89€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 17.01.2011.

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

ARTHRYL 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra paciņa satur kristālisko glikozamīna sulfātu (Glucosamini sulfas) 1884,0 mg, kas atbilst 1500 mg glikozamīna sulfāta un 384 mg nātrija hlorīda.

Palīgvielas: aspartāms, sorbīts.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

Produkta apraksts: balts, kristālisks pulveris atsevišķas devas paciņā.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Viegli vai vidēji izteikta ceļa locītavas osteoartrīta simptomu atvieglošana.

4.2    Devas un lietošanas veids

Vienas paciņas saturu lieto perorāli vienreiz dienā, izšķīdinātu glāzē ūdens, ieteicams maltītes laikā.

Glikozamīna sulfāta drošība un efektivitāte līdz pat 3 gadus ilga ārstēšanas kursa laikā pierādīta klīniskajos pētījumos.

Bērniem un pusaudžiem

Nav veikti drošības un efektivitātes pētījumi bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, tāpēc Arthryl lietošana šajā vecuma grupā nav ieteicama (skatīt apakšpunktā 4.4).

Gados vecākiem pacientiem

Nav veikti pētījumi tieši vecāka gadagājuma pacientiem, bet klīniskā pieredze liecina, ka devas pielāgošana, ārstējot citādi veselus vecāka gadagājuma pacientus nav nepieciešama.

Pacienti ar traucētu nieru un/vai aknu funkciju

Nav iespējams sniegt devas rekomendāciju pacientiem ar traucētu nieru un/vai aknu funkciju, jo nav veikti attiecīgi pētījumi (skatīt apakšpunktā 4.4).

Glikozamīns nav indicēts akūtu sāpju simptomu ārstēšanai. Simptomu atvieglošana (īpaši sāpju atvieglošana) var nebūt pamanāma ātrāk kā pēc vairākām ārstēšanas nedēļām, bet dažos gadījumos arī ilgāk. Ja simptomu atvieglošanu nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, jāpārvērtē turpmāka ārstēšana ar glikozamīnu.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstinata jutība pret glikozamina sulfātu un/vai jebkuru no paligvielam.

ARTHRYL nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo no vēžveidīgajiem tiek iegūta aktīva viela.

ARTHRYL satur aspartāmu un tadēļ ta pielietošana ir kontrindicēta pacientiem ar fenilketonūriju.

ARTHRYL satur sorbītu. Pacienti ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību nedrīkst lietot šīs zales.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jakonsultējas ar arstu, lai izslēgtu tadas locītavu slimības esamību, kuras gadījuma vajadzētu apsvērt cita veida arstēšanu.

Pacientiem ar traucētu glikozes toleranci pirms terapijas uzsakšanas un periodiski arstēšanas laika ieteicams kontrolēt glikozes koncentraciju asinīs un, ja nepieciešams, lietot insulīnu.

Pacientiem ar zinamu kardiovaskularas slimības riska faktoru ieteicams kontrolēt lipīdu koncentraciju asinīs, jo dažos gadījumos ar glikozamīnu arstētiem pacientiem novērota hiperholestennēmija.

Ir ziņots par astmas simptomu paasinašanos, kas sacies pēc glikozamīna terapijas sakuma (pēc glikozamīna lietošanas partraukšanas simptomi izzuda). Tadēļ pacienti, kuri slimo ar astmu un kuri sak lietot glikozamīnu, jabrīdina par simptomu iespējamu pasliktinašanos.

Zales satur 151 mg natrija viena deva. Tas jaievēro pacientiem ar kontrolētu natrija diētu.

Plaši pieejamaja klīniskaja pieredzē netiek noradīts uz īpašiem brīdinajumiem un devas koriģēšanu.

Nav veikti speciali pētījumi pacientiem ar nieru vai aknu mazspēju. Zaļu toksikoloģiskais un farmakokinētiskais profils nenosaka nekadus ierobežojumus šiem pacientiem. Tomēr, nozīmējot zaļu lietošanu pacientiem ar smagu nieru vai aknu mazspēju, ir jaatrodas arsta uzraudzība.

Nav veikti drošības un efektivitates pētījumi bērniem un pusaudžiem jaunakiem par 18 gadiem, tapēc jaizvairas no šo zaļu lietošanas šai pacientu grupai.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti specifiski mijiedarbības pētījumi. Tomēr, ņemot vēra glikozamīna sulfata fizikali-ķīmiskas un farmakokinētiskas īpašības, ir maz ticams, ka šīs zales mijiedarbosies ar citam zalēm. Turklat ir noteikts, ka glikozamīna sulfats neinhibē un arī neinducē nevienu no galvenajiem cilvēka CYP450 enzīmiem. Patiesība, šis savienojums nesacenšas par absorbēšanas mehanismu un pēc absorbēšanas nesaistas ar plazmas proteīniem, kamēr ta metabolīti iet boja ka endogēna substance, kas apvienota proteoglikanos vai sadalījusies neatkarīgi no enzīmu citohromas sistēmas, un ir maz ticams, ka tas mijiedarbosies ar citam zalēm.

Dati par zaļu iespējamo mijiedarbību ar glikozamīnu ir ierobežoti, taču ziņots par paaugstinatu starptautisko standartizēto koeficientu (INR), lietojot kopa ar kumarīna tipa antikoagulantiem (varfannu un acenokumarolu). Tadēļ pacienti, kurus arstē ar kumarīna tipa antikoagulantiem, sakot vai beidzot glikozamīna terapiju, rūpīgi janovēro.

Vienlaicīga ārstēšana ar tetraciklīna grupas antibiotikām var pastiprināt tetraciklīnu uzsūkšanos un paaugstināt to koncentrāciju serumā, bet iespējams šīs mijiedarbības klīniskā nozīme ir ierobežota.

Analgētiķus un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus var lietot vienlaicīgi ar glikozamīnu, īpaši gadījumos, kad ir nepieciešams steidzams pretsāpju efekts, jo glikozamīna pretsāpju efekts var parādīties ar 4 nedēļu aizkavēšanos.

4.6    Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav pietiekamas informācijas par glikozamīna lietošanu grūtniecēm. Informācija, kas pieejama pētījumos ar dzīvniekiem, nav pietiekama. Tādēļ glikozamīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Zīdīšanas periods

Nav pieejama informācija par glikozamīna izdalīšanos mātes pienā cilvēkam. Tādēļ zīdīšanas periodā glikozamīnu neiesaka lietot, jo nav informācijas par drošību zīdainim.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav zināms par nopietniem CNS vai motorās sistēmas traucējumiem, kas varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr, pētījumi par šo zāļu iedarbību uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav veikti. Ieteicams ievērot piesardzību, ja tiek novērotas galvassāpes, miegainība, nogurums, reibonis vai redzes traucējumi.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Biežāk novērotās blakusparādības ir sāpes vēderā, flatulence, aizcietējums un caureja.

Zemāk tabulā novērotās blakusparādības ir sagrupētas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas datubāzes. Katrā orgānu sistēmu klasē novērotās blakusparādības sagrupētas pēc to novērošanas biežuma. Katrā novērošanas biežuma grupā, blakusparādības sakārtotas vispirms minot smagāk un tad vieglāk izteiktās.

Orgānu

sistēmu

klase

Ļoti

bieži

≥1/10

Bieži no ≥1/100 līdz <1/10

Retāk

no

≥1/1 000 līdz <1/100

Reti

no

≥ 1/10 000 līdz <1/1 000

Ļoti reti < 1/10 000

Nav zināmi*

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Alerģiskas reakcijas

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Miegainība

Nogurums

Reibonis

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Astma / Astmas paasināšanās

Acu bojājumi

Redzes traucējumi

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Caureja Aizcietējums Slikta dūša Flatulence Sāpes vēderā Dispepsija

Vemšana

Ādas    un

zemādas audu bojājumi

Eritēma

Nieze

Izsitumi

Matu    izkrišana

Angioneirotiskā

tūska

Nātrene

Vielmaiņas un uzturēs traucējumi

Nepietiekoša cukura

diabēta    kontrole

Hiperholesterinēmij a

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas

vietā

Tūska / Perifērā tūska

* novērošanas biežumu nevar noteikt pec pieejamiem datiem

Ir ziņots par hiperholesterinēmiju, astmas pasliktināšanos un nepietiekošu cukura diabēta kontroli, bet to novērošanas biežums nav nosakāms.

Cukura diabēta pacienti

Glikozes līmeņa pasliktināšanās cukura diabēta pacientiem. Tā novērošanas biežums nav zināms.

4.9 Pārdozēšana

Netīšas vai tīšas glikozamīna pārdozēšanas simptomi un pazīmes var izpausties kā galvassāpes, reibonis, apjukums, artraļģija, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums. Akūtas un hroniskas toksicitātes pētījumos dzīvniekiem secināja, ka toksiski efekti un simptomi saistībā ar zāļu lietošanu ir maz ticami, pat lietojot devas, kas līdz pat 200 reizēm augstākas par terapeitiski ieteicamajām. Tomēr, ja notikusi pārdozēšana, jāveic simptomātiska ārstēšana, piem., jāatjauno ūdens-elektrolītu līdzsvars.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa - citi nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi,

ATĶ kods: M01AX05.

Arthryl aktīvā sastāvdaļa - glikozamīna sulfāts ir ķīmiski noteikts un tīrs savienojums. Tas ir dabīgs glikozamīna aminomonosaharīda sāls, kas fizioloģiski atrodas cilvēka ķermenī.

Glikozamīnam ir svarīgā loma skrimšļa bioķīmijā, jo tas ietilpst skrimšļa matrices polisaharīdu ķēžu glikozaminoglikānu sastāvā un sinoviālā šķidrumā.

Farmakoloģiskie pētījumi rāda, ka eksogēns glikozamīns ir labākais un būtisks substrāts hondrocītu glikozaminoglikānu sintēzē, un uzlabo šos biosintēzes procesus. In vitro,

glikozamina sulfāts stimulē cilvēka hondrocitus sintezēt proteoglikanus ar normālu polimēru struktūru un makromolekulārus savienojumus ar hialuronskābi.

Šis labvēlīgais glikozamīna sulfāta anabolais efekts uz skrimšļiem ir novērots ari in vivo, kad kortikosteroīdi ir izraisījuši hondrocītu morfoloģiskus un funkcionālus bojājumus. Glikozamīna sulfātu pielieto arī sinoviocīti hialuronskābes sintēzei sinoviālā šķidrumā, kam ir eļļojošas īpašības uz locītavu virsmām un barojošs efekts uz skrimsli.

Parasti glikozamīns tiek sintezēts no glikozes, bet osteoartrīta gadījumā ir glikozamīna un proteoglikānu biosintēzes disfunkcija. Šādos gadījumos eksogēna glikozamīna sulfāta lietošana aizvieto tā endogēno trūkumu, stimulē proteoglikānu biosintēzi, tam ir locītavas skrimsli barojošs efekts, tas veicina sulfātu pievienošanos hondroitīnsulfātskābes sintēzē. Tas pozitīvi iedarbojas uz deģeneratīviem procesiem skrimslī osteoartrīta gadījumā.

Glikozamīna sulfāta loma locītavas skrimšļa bioķīmijā un farmakoloģijā ir inhibēt skrimsli noārdošos fermentus - kolagenāzi un fosfolipāzi A2. Šī specifiskā darbība var būt saistīta ar tādu vispārēju īpašību, kā glikozamīna spēju inhibēt arī citas audus bojājošas substances, jo glikozamīna sulfāts inhibē arī superoksīdu radikāļu rašanos un lizosomu fermentu aktivitāti.

Atšķirībā no nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, glikozamīna sulfāts neinhibē prostaglandīnu sintēzi un tas izskaidro lielāku drošību, to lietojot.

Attiecībā uz farmakoloģijas drošumu, glikozamīns neietekmē kardiovaskulāro, elpošanas, veģetatīvo nervu sistēmu un centrālo nervu sistēmu (CNS).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Glikozamīna sulfāta farmakokinētiskās īpašības tika pētītas ar 14C-iezīmēto glikozamīnu žurkām un suņiem.

Pēc intravenozas ievadīšanas, tas ātri uzsūcās no asinīm un pārvietojās uz dažādiem audiem. Daži audi un orgāni to saistīja īpaši aktīvi - aknas, nieres un locītavu skrimšļi. Radioaktivitāte iezīmētajā glikozamīnā palika ilgāku laiku, ar bioloģisko pussabrukšanas laiku ap 70 stundām. Ap 50% kopējās radioaktivitātes tika izelpoti, kā CO2 6 dienu laikā pēc ievadīšanas, 30 - 40% tika atrasti urīnā, kamēr izkārnījumos atrada tikai 2%.

Glikozamīna farmakokinētika cilvēkiem ir analoga, kā dzīvniekiem.

Pēc iekšķīgas lietošanas glikozamīna sulfāts ātri un pilnībā absorbējas. Tā farmakokinētika un metabolisms ir analogs, kā pēc intravenozas ievadīšanas.

Absolūtā bioloģiskā pieejamība cilvēkam pēc vienreizējas iekšķīgi lietotas iezīmēta glikozamīna devas bija 25%, pateicoties tam, ka vispirms tas iet caur aknām, kur vairāk nekā 70% glikozamīna metabolizējas. Absorbcija kuņģa-zarnu traktā ir tuva 90%, tā kā tikai 11% no lietotās radioaktivitātes izdalās ar fēcēm.

Pētījumi ar cilvēkiem tika veikti arī ar intravenozas vai iekšķīgas neiezīmēta glikozamīna ievadīšanas, rezultātus iegūstot ar jonu apmaiņas hromatogrāfijas metodi urīnā un asinīs. Tomēr, rezultāti bija analogi, kā ar iezīmēto glikozamīnu.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Vienreizējas devas toksicitāte

iekšķīgi lietojot pelēm    LD50 >3980 mg/kg

ievadot i/m pelēm    LD50 >2388 mg/kg

ievadot i/v pelēm    LD50 >1194 mg/kg

iekšķīgi lietojot žurkām ievadot i/m žurkām ievadot i/v žurkām

LD50 >3980 mg/kg LD50 >2388 mg/kg LD50 >1194 mg/kg

Atkārtotas devas toksicitāte

Nozīmējot iekšķīgu lietošanu žurkām 4 nedēļas sekojošās devās: 0 (kontrole), 80, 160 vai 240 mg/kg, nenovēro nekādas redzamas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu. Nozīmējot i/v trušiem 4 nedēļas devās: 0, 40 un 80 mg/kg, nenovēro nekādas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu. Pēc 52 nedēļu iekšķīgas lietošanas žurkām devās līdz 2700 mg/kg, nenovēro atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupā lietoto devu 300 mg/kg. Minimāli toksiskā deva tika novērtēta robežās 300 - 900 mg/kg.

Nozīmējot iekšķīgu glikozamīna sulfāta lietošanu suņiem 26 nedēļas devās: 0, 159, 477 vai 2149 mg/kg, neatrod nekādas nozīmīgas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu.

Nozīmējot i/v glikozamīna sulfātu suņiem 13 nedēļas devās: 0, 33, 100 vai 300 mg/kg, zemākā toksiskā deva tika noteikta robežās 100 - 300 mg/kg.

Reproduktīvo funkciju toksicitāte

Embriotoksicitāte

Sekojošas glikozamīna sulfāta devas kritiskajā grūtniecības periodā neizraisīja redzamas izmaiņas, salīdzinot ar kontroles grupu:

-    žurku mātītēm iekšķīgi lietota deva līdz 2500 mg/kg,

-    trušu mātītēm iekšķīgi lietota deva līdz 2500 mg/kg.

Auglība


Žurkām iekšķīgi lietots glikozamīna sulfāts devās: 0, 239, 716 un 2149 mg/kg tēviņiem, 10 nedēļas pirms un arī pārošanās laikā vai mātītēm 2 nedēļas pirms un pārošanās laikā, kā arī grūtniecības un zīdīšanas periodā, neizraisīja nekādas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu.

Mutagenitāte

Mutagenitātes testi in vitro, ar un bez metabolās aktivācijas, bija negatīvi ar dažādām Salmonella sugām (Ames tests), Saccharomyces Cerevisiae D4 gēnu mutāciju, Ķīnas kāmja V79 plaušu šūnas gēnu mutāciju un cilvēka limfocītu hromosomālo aberāciju.

Nozīmējot iekšķīgi lietot žurkām glikozamīna sulfātu devās: 0, 398, 796 vai 1592 mg/kg vai pelēm devās: 0, 796, 2390 vai 3180 mg/kg, vai pelēm s/c devās: 0, 48, 143 vai 430 mg/kg, eritrocītu mikrokodolu skaits nepieauga.

Arī pēc Host metodes, nozīmējot pelēm iekšķīgi lietot glikozamīna sulfātu devās: 0, 796, 2390 vai 7160 mg/kg un s/c devās 48, 143 vai 430 mg/kg, rezultāti bija negatīvi.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Aspartāms, makrogols, bezūdens citronskābe, sorbīts.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3 Uzglabašanas laiks 3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Atsevišķas devas paciņa sastāv no trim slāņiem: papīra, alumīnija un polietilēna. Iepakojuma izmēri: 20 vai 30 paciņas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Rottapharm S.p.A., Galleria Unione 5, 20122 Milan, Itālija.

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS 00-0145

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

07.06.2005 / 06.06.2010

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 04.10.2010. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!