apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

KLERIMED TAB 500MG N14

Uz 2017-Dec-14
KLERIMED-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "KLERIMED TAB 500MG N14 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.78€  13.83$  10.36£  814Rub  116.7SEK  50PLN  49.01₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes KLERIMED TAB 500MG N14     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsJ01FA09
 Aktīvās vielas: Clarithromycinum


 Ražotājs, zīmols: Medochemie Ltd. 
KLERIMED TAB 500MG N14 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
KLERIMED 500MG TBL 500MG N14
6.44€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
KLERIMED 500MG TBL 500MG N14
6.44€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (May-2017)
KLERIMED 500MG TABL.N14
10.26€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
KLERIMED TAB 500MG N14 (K)R
11.84€ A-aptieka (Jan-2017) Riga
 .

10302-070408

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS KLERIMED®

250 mg apvalkotās tabletes 500 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 250 mg vai 500 mg klaritromicīna (Clarithromycinum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiska informācija

KlaritromiCīns ir makrolīdu grupas antibiotika un to lieto viena vai vairāku jutīgu mikroorganismu izraisītas infekcijas ārstēšanā:

■    Sadzīviski iegūtas infekcijas sākotnējā terapija.

■    Augšējo elpceļu infekcijas, tai skaitā, faringīts un sinusīts.

■    Dziļo elpceļu infekcijas, tai skaitā, akūts un hronisks bronhīts un pneimonija.

■    Vieglas vai vidēji smagas ādas un mīksto audu infekcijas.

■    Helicobacter pylori iznīcināšana pacientiem ar divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, lietojot ar omeprazolu nodrošināta skābes nomākuma apstākļos. Neitrāla pH apstākļos aktivitāte ir labāka nekā skāba pH apstākļos.

4.2    Deva un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Uzturs neietekmē biopieejamību.

Pieaugušajiem. Parastā deva ir 250 mg divas reizes dienā 7 dienas ilgi. Smagas infekcijas gadījumā devu var palielināt līdz 500 mg divas reizes dienā 14 dienas ilgi.

H. pylori iznīcināšana (pieaugušajiem) pacientiem ar divpadsmitpirkstu zarnas čūlu. Efektīvas ir vairākas terapijas shēmas.

Trīskārša terapija (7 dienas)

Trīskārša terapija (10 dienas)

Divkārša terapija (14 dienas)

500 mg klaritromicīna divas

500 mg klaritromicīna divas

500 mg klaritromicīna trīs

reizes dienā

reizes dienā

reizes dienā

40 mg omeprazola vienu

20 mg omeprazola vienu

40 mg omeprazola vienu

reizi dienā

reizi dienā

reizi dienā

1000 mg amoksicilīna divas

1000 mg amoksicilīna divas

reizes dienā

reizes dienā

Berniem: bērniem, kas vecāki par 12 gadiem jālieto tāda pati deva kā pieaugušajiem.

Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, jālieto tikai iekšķīgi lietojama suspensija.

Gados vecākiem pacientiem: jālieto tāda pati deva kā pieaugušajiem.

Nieru darbības traucējumi: Parasti devas samazināšana nav nepieciešama, ja vien nav smaga nieru mazspēja un kreatinīna klīrenss < 30 ml/min. Šādos gadījumos kopējā dienas deva jāsamazina uz pusi - līdz 250 mg vienu reizi dienā vai 250 mg divas reizes dienā smagu infekciju ārstēšanai.

Aknu darbības traucējumi. Devas samazinašana parasti nav nepieciešama, bet ta ka aknas ir galvenais izvadīšanas ceļš, zales jalieto uzmanīgi.

4.3    Kontrindikācijas

Zinama paaugstinata jutība pret makrolīdu grupas antibiotikam, tai skaita klaritromicīnu, vai pret kadu zaļu sastavdaļu.

Vienlaicīgi ar melna grauda atvasinajumiem (ergotamīns, dihidroergotamīns).

Vienlaicīgi ar kadu no šiem līdzekļiem: cisaprīds, pimozīds, terfenadīns. Vienlaicīgi lietojot klaritromicīnu, šiem pacientiem novērots paaugstinata šo zaļu koncentracija. Tas var izraisīt QT intervala pagarinašanos un aritmijas, tai skaita, kambaru fibrilaciju, ventrikularu tahikardiju un torsades de pointes. Līdzīga iedarbība novērota, vienlaicīgi lietojot astemizolu un citas makrolīdu grupas antibiotikas.

Klaritromicīnu nevajadzētu lietot pacientiem ar pagarinatu QT intervalu (ventrikularas tahikardijas risks).

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ta ka klaritromicīns galvenokart izdalas caur aknam un nierēm, tas uzmanīgi jalieto pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem.

Uzmanīgi jalieto porfīrijas slimniekiem.

Klaritromicīns ar piesardzību jalieto pacientiem ar aritmiju, smagu sirds mazspēju, nekompensētu hipokaliēmiju un/vai hipomagniēmiju, bradikardiju, kombinacija ar citam zalēm, kas pagarina QT intervalu.

Lietojot klaritromicīnu ilgstoši vai atkartoti, var attīstīties superinfekcija, ko izraisa nejūtīgu baktēriju vai sēnīšu savairošanas. Šados gadījumos japartrauc kl ari tr omi cīna lietošana un j aveic atbilstoša arstēšana.

Nelielam skaitam pacientu var attīstīties H. pylori rezistence pret klaritromicīnu. Pēcreģistracijas pieredze liecina par kolhicīna toksicitati, ja tas lietots vienlaicīgi ar klaritromicīnu. It īpaši gados vecakiem pacientiem, dažkart arī pacientiem ar nieru mazspēju. Ir ziņots par naves gadījumiem šiem pacientiem (skatīt apakšpunktu 4.5.).

Lietojot plaša spektra antibiotiskos līdzekļus ir aprakstīts pseidomembranozs kolīts, tadēļ gadījumos, kad pacientam klaritromicīna terapijas laika vai pēc tas attīstas smaga caureja, ir būtiski apsvērt šadas diagnozes iespēju.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav konstatēta mijiedarbība ar peroraliem kontracepcijas līdzekļiem.

Līdzīgi citam makrolīdu grupas antibiotikam, pacientiem, kas vienlaicīgi lieto citohroma P450 sistēmas metabolizētas zales, piemēram, ciklosporīnu, dizopiramīdu, melna grauda alkaloīdus, lovastatīnu, midazolamu, fenitoīnu, triazolamu, varfarīnu, itrakonazolu, var paaugstinaties šo zaļu koncentracija seruma.

Klaritromicīna lietošana pacientiem, kas saņem teofilīnu, saistīta ar teofilīna seruma koncentracijas paaugstinašanos un iespējamu teofilīna toksicitati.

Klaritromicīna lietošana pacientiem, kas lieto varfarīnu, var pastiprinat varfarīna iedarbību. Šiem pacientiem biežak jakontrolē protrombīna laiks.

Klaritromicīna vienlaicīga lietošana ar digoksīnu var pastiprinat digoksīna iedarbību, tadēļ jaapsver digoksīna seruma koncentracijas kontroles nepieciešamību.

Samazinot karbamazepina izvadīšanas ātrumu, klaritromicins var pastiprināt karbamazepina iedarbību.

KlaritromiCīna un zidovudīna lietošana ar HIV inficētiem pieaugušajiem var mazināt zidovudīna līdzsvara koncentrāciju, ko var novērst, lietojot zāles vienas pēc otras ar 1 - 2 stundu intervālu. Šāda mijiedarbība bērniem nav novērota.

Vienlaicīgi lietojot kl ari tr omi cīnu un omeprazolu, var palielināties kl ari tr omi cīna un omeprazola koncentrācija plazmā, tomēr devas samazināšana nav nepieciešama. Klaritromicina limenis plazmā var palielināties, vienlaicigi lietojot ari ranitidinu, ari šajos gadijumos devas samazināšana nav nepieciešama.

Lietojot vienlaicīgi, ritonavīrs paaugstina klaritromicīna koncentrāciju plazmā.

Lietojot vienlaicīgi klaritromicīnu un efavirēnu, paaugstinās izsitumu risks.

Antibakteriālie līdzekļi: Klaritromicīns paaugstina rifabutīna koncentrāciju plazmā (uveīta risks).

Antidepresanti: Jāizvairās no vienlaicīgas reboksetīna un klaritromicīna lietošanas.

Antihistamīna līdzekļi: Klaritromicīns var nomākt mizolastīna metabolismu.

Tolterodīns: Jāizvairās no vienlaicīgas tolterodīna un klaritromicīna lietošanas.

Pimozīds, cisaprīds: Vienlaicīga zāļu lietošana var palielināt aritmiju rašanās risks.

Seruma lipīdus samazinoši līdzekļi: Lietojot vienlaicīgi klaritromicīnu un simvastatīnu, iespējams miopātijas risks. Klaritromicīns paaugstina atorvastatīna koncentrāciju plazmā.

Takrolims: Klaritromicīns paaugstina takrolima koncentrāciju plazmā.

Kolhicīns: kolhicīns ir CYP3A un gāzu P glikoproteīna (μgp) substrāts. Zināms, ka klaritromicīns un citas makrolīdu grupas antibiotikas nomāc CYP3A un μgp. Vienlaicīgi lietojot klaritromicīnu un kolhicīnu, klaritromicīna izraisītais CYP3A un μgp nomākums var izraisīt pastiprinātu iedarbību uz kolhicīnu. Pacientiem jānovēro kolhicīna toksicitātes klīniskie simptomi (skatīt apakšpunktu 4.4.)

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Klaritromicīna drošība grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pierādīta. Dažos pētījumos ar dzīvniekiem konstatēta embriotoksiska iedarbība, bet lietojot tikai mātei viennozīmīgi toksiskas devas. Klaritromicīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien ieguvums nepārsniedz iespējamo risku auglim.

Ja klaritromicīna lietošana nepieciešama bērna zīdīšanas laikā, bērna zīdīšana jāpārtrauc. Konstatēts, ka klaritromicīns izdalās ar mātes pienu dzīvniekiem un cilvēkam.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par klaritromicīna ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Kopumā klaritromicīna panesamība ir laba.

Biežuma klasifikācijai izmantotas sekojošas kategorijas:

Ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1 000, <1/100), reti (≥1/ 10 000, <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000).

Novērotas šādas blakusparādības:

Ādas un zemādas audu bojājumi

Novērotas alerģiskas reakcijas, kas svārstās no nātrenes un viegliem izsitumiem līdz anafilaksei un retos gadījumos līdz erythema multiforme, Stīvensa - Džonsona sindromam un toksiskai epidermālai nekrolīzei.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes. Citas pārejošas reakcijas ir trauksme, reibonis, bezmiegs, apjukums, murgi, halucinācijas un psihozes, tomēr cēloniska sakarība nav pierādīta.

Novērots atgriezenisks dzirdes zudums.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: leikopēnija, trombocitopēnija.

Sirdsdarbības traucējumi

Ļoti reti: QT intervāla pagarināšanās, ventrikulāra tahikardija un torsades depointes. Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: Slikta dūša, sāpes vēderā, caureja, vemšana, stomatīts un glosīts.

Nieru un urīncelu traucējumi

Ļoti reti: intesticiāls nefrīts, nieru mazspēja.

Aknu un/vai žultscelu traucējumi

Retāk: līdzīgi kā ar citām makrolīdu grupas antibiotikām, novēroti aknu darbības traucējumi. Aknu darbības traucējumi parasti ir pārejoši un atgriezeniski, kas var izpausties kā aknu funkcionālo testu pārmaiņas, hepatīts un holestāze ar dzelti vai bez tās.

Aknu darbības traucējumi var būt izteikti, ļoti retos gadījumos novērota letāla aknu mazspēja.

Citas blakusparādības

Mutes dobuma kandidoze. Ļoti reti ir ziņots par pseidomembranozu kolītu pēc klaritromicīna lietošanas, kas var būt viegls līdz pat dzīvībai bīstams. Hipoglikēmija. Miastēnijai līdzīgs sindroms. Garšas sajūtas pārmaiņas. Vienlaicīgi lietojot kl ari tr omi cīnu un omeprazolu, novērotas pārejošas mēles krāsas pārmaiņas.

4.9    Pārdozēšana

Simptomi

Liela klaritromicīna daudzuma lietošana var izraisīt kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumu simptomus - sliktu dūšu, vemšanu un caureju. Saņemts ziņojums par gadījumu, kad pacients, kuram anamnēzē ir bipolāri traucējumi, norijis 8 g klaritromicīna. Viņam konstatēja psihiskas izmaiņas, paranoīdu uzvedību, hipokaliēmiju un hipoksēmiju.

Terapija

Pārdozēšanas izraisītas alerģiskas reakcijas jāārstē ar kuņģa skalošanu un uzturošu terapiju. Tāpat kā citu makrolīdu grupas antbiotiku pārdozēšanas gadījumā hemodialīze vai peritoneālā dialīze nepalīdz.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamikās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: Makrolīdu grupas antibiotika ATĶ kods: J01FA09

Klaritromicīns ir pussintētisks A eritromicīna atvasinājums. Tas darbojas tāpat, saistoties ar 50s ribosomas posmu un nomācot olbaltumu sintēzi jutīgās baktērijās. 14-hidroksimetabolītam arī piemīt antibakteriāla iedarbība, kaut gan MIK (minimālā inhibējošā koncentrācija) ir tāda pati vai divreiz augstāka nekā sākotnējā savienojuma MIK, izņemot iedarbību pret H. influenzae, kad metabolīts ir divreiz aktīvāks nekā klaritromicīns. Klaritromicīna MIK kopumā ir divreiz zemāka nekā eritromicīna MIK.

In vitro klaritromicīns parasti darbojas pret šādiem mikroorganismiem.

Grampozitīvas baktērijas: Staphylococcus (jutīgs pret meticilīnu), Streptococcus pyogenes (A grupas ß hemolītiskie streptokoki), a hemolītiskie streptokoki (viridans grupa), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes.

Gramnegatīvas baktērijas: Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis un Neisseria gonorrhoeae.

Mikoplazmas: Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum.

Anaerobie mikroorganismi: Bacteroides fragilis (jutīgs pret makrolīdiem), Clostridium perfringens, Peptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Propionibacterium acnes.

Citi mikroorganismi: Chlamydia trachomatis, Mycobacterium avium, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium leprae.

Zāles iedarbojas baktericīdiski pret vairākiem baktēriju celmiem, tai skaitā, pret Campylobacter sp., Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae un Streptococcus pyogenes.

5.2    Farmakokinētikās īpašības

Absorbcija

Pēc iekšķīgas lietošanas klaritromicīns ātri un labi uzsūcas no kuņģa - zarnu trakta. Pirmā loka metabolisma laikā veidojas mikrobioloģiski aktīvs 14-hidroksiklaritromicīna metabolīts. Uzturs neietekmē biopieejamību, kaut gan tas nedaudz aizkavē klaritromicīna uzsūkšanos un 14-hidroksimetabolīta veidošanos.

Lietojot 500 mg trīs reizes dienā, klaritromicīna koncentrācija plazmā ir lielāka nekā lietojot 500 mg divas reizes dienā.

Izplatība

Klaritromicīna koncentrācija audos ir vairākas reizes augstāka nekā koncentrācija cirkulējošā plazmā; paaugstināts līmenis konstatēts mandelēs un plaušu audos. Terapeitiskā līmenī aptuveni 80 % zāļu saistās ar plazmas olbaltumvielām. Zāles nokļūst kuņģa gļotādā, to līmenis kuņģa audos un gļotādā ir augstāks, ja vienlaicīgi tiek lietots omeprazols.

Zāles nokļūst vidusauss šķidrumā, kur tā līmenis ir augstāks nekā serumā.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Klaritromicīna toksicitāte bija atkarīga no devas un terapijas ilguma. Galvenais mērķorgāns visām sugām bija aknas. Suņiem un pērtiķiem aknu bojājumi radās pēc 14 dienām. Toksiskās devas (mg/kg) bija lielākas nekā pacientiem ieteiktās devas.

Vairākos in vitro un in vivo testos klaritromicīnam nekonstatēja mutagēnas īpašības. Nav veikti kancerogenitātes pētījumi ar klaritromicīnu.

Auglības un reproduktivitātes pētījumos ar dzīvniekiem nevēlamas blakusparādības netika konstatētas. Dažos pētījumos ar dzīvniekiem ieguva datus par embriotoksisku iedarbību, lai arī mātītei toksiskā koncentrācijā.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Kroskarmelozes nātrija sāls, mikrokristāliskā celuloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, povidons, stearīnskābe, magnija stearāts, talks, hipromeloze, propilēnglikols, sorbitāna oleāts, vaniļa, hinolīna dzeltenais (E104), titāna dioksīds (E171), hidroksipropilceluloze un sorbīnskābe.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas un mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Tabletes iepakotas PVH/PVDH-Al blisteros. Kastītēs ir 12, 14 un 20 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši noradījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai citus izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medochemie Ltd, 1-10 Constantinopeoleus street, 3011, Limassol, Kipra

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

KLERIMED®

250 mg apvalkotās tabletes: 02-0376 500 mg apvalkotās tabletes: 02-0377

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀREĢISTRĀCIJAS DTUMS

2002.gada 6.decembris

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2008. gada februāris

6 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!